Oblasť športu

Referát športu je súčasťou referátu kultúry a športu. V oblasti športu zabezpečuje úlohy samosprávy a prenesený výkon štátnej správy v oblasti športu, monitoruje potreby rozvoja miestneho športu a vypracúva programy rozvoja v danej oblasti.

Agenda:

  • organizácia, registrácia, kontrola a koordinácia športových podujatí,
  • evidencia športových klubov, školských zariadení, telovýchovných jednôt, detských a mládežníckych organizácií, mimovládnym organizácií a nadácií,
  • odborné, administratívne a organizačné práce na úseku športu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti Bratislava-Petržalka,
  • vypracovanie Koncepcie rozvoja športu v podmienkach mestskej časti Bratislava-Petržalka,
  • vytváranie podmienok na rozvoj športových postupových súťaží a telovýchovných aktivít žiakov základných a stredných škôl na území mestskej časti Bratislava-Petržalka,
  • organizácia a spolupráca pri organizovaní športových podujatí so ZŠ, s občianskymi združeniami s telovýchovným a športovým zameraním, telovýchovnými a s ostatnými právnickými a fyzickými osobami v oblasti telesnej kultúry športu a turistiky,
  • projekty mestskej časti v oblasti športu – Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka, Školská hokejbalová a hokejovú liga, Školský atletický míting, Petržalka na plavárni,
  • vytváranie podmienok na rozvoj športu, organizovanie športových podujatí pre všetky kategórie obyvateľov mestskej časti,
  • spolupráca s právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v oblasti rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky,
  • dotácie z rozpočtu mestskej časti na rozvoj športu, atď.

web od 2day