Oblasť športu

Referát športu je súčasťou referátu kultúry a športu. V oblasti športu zabezpečuje úlohy samosprávy a prenesený výkon štátnej správy v oblasti športu, monitoruje potreby rozvoja miestneho športu a vypracúva programy rozvoja v danej oblasti.

Agenda:

  • organizácia, registrácia, kontrola a koordinácia športových podujatí,
  • evidencia športových klubov, školských zariadení, telovýchovných jednôt, detských a mládežníckych organizácií, mimovládnym organizácií a nadácií,
  • odborné, administratívne a organizačné práce na úseku športu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti Bratislava-Petržalka,
  • vypracovanie Koncepcie rozvoja športu v podmienkach mestskej časti Bratislava-Petržalka,
  • vytváranie podmienok na rozvoj športových postupových súťaží a telovýchovných aktivít žiakov základných a stredných škôl na území mestskej časti Bratislava-Petržalka,
  • organizácia a spolupráca pri organizovaní športových podujatí so ZŠ, s občianskymi združeniami s telovýchovným a športovým zameraním, telovýchovnými a s ostatnými právnickými a fyzickými osobami v oblasti telesnej kultúry športu a turistiky,
  • vytváranie podmienok na rozvoj športu, organizovanie športových podujatí pre všetky kategórie obyvateľov mestskej časti,
  • spolupráca s právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v oblasti rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky,
  • dotácie z rozpočtu mestskej časti na rozvoj športu, obsahový súlad atď.

KONTAKTY:
sport@petrzalka.sk

 

Oznamovanie verejných športových podujatí, ohlásenie športového podujatia, sťažnosti vybavuje kancelária zástupkyne starostu: 

Vyplnené a podpísané príslušné tlačivo je možné poslať aj mailom na adresu podatelna@petrzalka.sk, najmenej 7 dní pred plánovaným termínom.

KONTAKTNÁ OSOBA:
Mgr. Michaela Kochanská – kancelária zástupcov starostu

Telefón: +421 947 487 005
michaela.kochanska@petrzalka.sk
Kancelária č. 518, 5. poschodie

web od 2day