Zberný dvor Petržalka | PETRŽALKA

DÔLEŽITÉ OZNAMY
Zmena prevádzkových hodín počas Veľkonočných sviatkov
Neodoberanie lítiových batérií

O NÁS
Správcom Zberného dvora Petržalka je priamo Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka. Za jeho prevádzku zodpovedajú kolegovia z oddelenia správy verejných priestranstiev.

KDE NÁS NÁJDETE
Zberný dvor Petržalka sa nachádza na ulici Ondreja Štefanka 4.

PREVÁDZKOVÉ HODINY
Pondelok: ZATVORENÉ
Utorok: 10:00-18:00
Streda: 8:00-16:00
Štvrtok: 10:00-18:00
Piatok: 8:00-16:00
Sobota: 7:00-13:00
Nedeľa: ZATVORENÉ

Obedňajšia prestávka počas pracovných dní je od 12:30 do 13:00, počas soboty pracujú bez obedňajšej pauzy. Počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja je Zberný dvor Petržalka ZATVORENÝ.

————————————-

KONTAKTY
0947 487 246
zbernydvor@petrzalka.sk

Klára Ladická
úsek nakladania s odpadmi
0947 487 249
klara.ladicka@petrzalka.sk

Mgr. Peter Slovák
zástupca prednostu pre údržbu a nájomné bývanie
————————————————————————————————–

ODOVZDANIE A PREVZATIE ODPADU

Maximálne množstvo odovzdaného odpadu je 350 kg/rok na jednu domácnosť.

Drobné stavebné odpady je možné odovzdať na Zberný dvor za poplatok, ktorý sa účtuje od 1 kg odovzdaného odpadu. Zberný dvor Petržalka má povinnosť spoplatniť zložku komunálneho odpadu, ktorú je návštevník oprávnený na Zberný dvor uložiť t.j. drobný stavebný odpad (kat. č.: 20 03 08 – bez obsahu škodlivín). Na základe zákona č. 582/2004 Z. z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 13/2012 Hl. mesta SR Bratislavy v znení nariadenia 14/2016 o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady sa určuje sadzbou 0,078 EUR/kg.

Zberný dvor je určený pre občanov s trvalým pobytom v Petržalke, resp. pre osoby, ktoré preukážu vzťah k nehnuteľnostiam (byt, dom, záhrada, garáž a pod.). Títo sú oprávnení na svoje náklady osobne, nie prostredníctvom tretej osoby, doviezť a uložiť odpad na Zberný dvor v súlade s prevádzkovým poriadkom.

Pre opätovné využitie je zriadený vyhradený priestor – ide o odpad Sklo a Objemný odpad. Pod sklo môžeme zaradiť napr. chovateľské potreby – akvária, sklenené nádoby a i. a pod objemný odpad napr. nábytok z dreva – stôl, stoličky, skrinky nie čalúnený nábytok. Objemný odpad si môžu občania odobrať zdarma na Zberný dvor.

ČO S PNEUMATIKAMI?
Odpadové pneumatiky z osobných automobilov, motoriek a pod, môžete odniesť do pneuservisov či k ľubovoľnému predajcovi pneumatík, bez ohľadu na to, či ste tam pneumatiku kúpili alebo menili. Distribútor pneumatík je povinný podľa zákona o odpadoch zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu.

Miesta spätného zberu v rámci mestskej časti Bratislava-Petržalka, nájdete TU.

————————————————————————————————–

PRAVIDELNÉ ZBERY ODPADU
Zber elektroodpadu
Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok (PODMIENKY ZBERU)
Zber šatstva a textilu
Veľkokapacitné kontajnery

Pri susedských brigádach a nahromadení lístia či konárov nás kontaktujte na podnety@petrzalka.sk alebo na telefónnom čísle 0947 487 088. Odvoz odpadu radi zabezpečia kolegovia z oddelenia správy verejných priestranstiev.

ĎALŠIE OZNAMY

UŽITOČNÉ DOKUMENTY
Prevádzkový poriadok 
Oznámenie o poplatkovej povinnosti
Poplatková povinnosť – tlačivo
Vážny lístok – vzor
Usmernenie č. 1/20
Súhrnná správa o zákazkách nad 1000 eur za II. štvrťrok roka 2021
ZVEREJŇOVANIE: faktúry, zmluvy a objednávky

web od 2day