Zberný dvor Petržalka | PETRŽALKA

Vážení občania Petržalky , dňom 10.05.2022 odoberáme šatstvo a textil aj na Zbernom dvore Petržalka, ul. Ondreja Štefanka 4, a to v spolupráci so spoločnosťami HUMANA a EKOCHARITA. Viac informácií nájdete TU. 


 

Vážení občania mestskej časti Petržalka, využite upratovanie a prineste k nám veci nepotrebné, no stále použiteľné a dajte im tak druhú šancu na využitie.

Zber prebieha v spolupráci so spoločnosťou OLO a.s. na Zbernom dvore Petržalka, ul. Ondreja Štefanka 4, 851 01 Bratislava. Čakáme Vás dňa 09.05., 16.5., a 23.5.2022 t.j. pondelok od 12:00 do 18:00 hod.
Vyzbierané veci budú odovzdané na „Mestský bazár“, ktorý sa uskutoční cez víkend v dňoch 04. – 05. júna 2022 v areáli komunálneho podniku na Bazovej ul. č.8, Bratislava.

Dočasné neodoberanie DREVA od 26. apríla – VIAC INFO.

O NÁS
Správcom Zberného dvora Petržalka je priamo Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka. Za jeho prevádzku zodpovedajú kolegovia z oddelenia správy verejných priestranstiev.

KDE NÁS NÁJDETE
Zberný dvor Petržalka sa nachádza na ulici Ondreja Štefanka 4.

PREVÁDZKOVÉ HODINY

Pondelok: ZATVORENÉ
Utorok: 10:00-18:00
Streda: 08:00-16:00
Štvrtok: 10:00-18:00
Piatok: 08:00-16:00
Sobota: 07:00-13:00
Nedeľa: ZATVORENÉ

Obedňajšia prestávka je od 12:30 do 13:00 a v sobotu od 11:00 do 11:30. Počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja je Zberný dvor Petržalka ZATVORENÝ.

KONTAKTY
0947 487 246
zbernydvor@petrzalka.sk

Klára Ladická
úsek nakladania s odpadmi
0947 487 249
klara.ladicka@petrzalka.sk

Mgr. Peter Slovák
poverený vedením oddelenia správy verejných priestranstiev
0947 487 545
peter.slovak@petrzalka.sk

————————————————————————————————–

ODOVZDANIE A PREVZATIE ODPADU

 

Maximálne množstvo odovzdaného odpadu je 350 kg/rok na jednu domácnosť.

Drobné stavebné odpady je možné odovzdať na Zberný dvor za poplatok, ktorý sa účtuje od 1 kg odovzdaného odpadu. Zberný dvor Petržalka má povinnosť spoplatniť zložku komunálneho odpadu, ktorú je návštevník oprávnený na Zberný dvor uložiť t.j. drobný stavebný odpad (kat. č.: 20 03 08 – bez obsahu škodlivín). Na základe zákona č. 582/2004 Z. z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 13/2012 Hl. mesta SR Bratislavy v znení nariadenia 14/2016 o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady sa určuje sadzbou 0,078 EUR/kg.

Zberný dvor je určený pre občanov s trvalým pobytom v Petržalke, resp. pre osoby, ktoré preukážu vzťah k nehnuteľnostiam (byt, dom, záhrada, garáž a pod.). Títo sú oprávnení na svoje náklady osobne, nie prostredníctvom tretej osoby, doviezť a uložiť odpad na Zberný dvor v súlade s prevádzkovým poriadkom.

Pre opätovné využitie je zriadený vyhradený priestor – ide o odpad Sklo a Objemný odpad. Pod sklo môžeme zaradiť napr. chovateľské potreby – akvária, sklenené nádoby a i. a pod objemný odpad napr. nábytok z dreva – stôl, stoličky, skrinky nie čalúnený nábytok. Objemný odpad si môžu občania odobrať zdarma na Zberný dvor.

————————————————————————————————–

PRAVIDELNÉ ZBERY ODPADU
Zber elektroodpadu
Veľkokapacitné kontajnery

Pri susedských brigádach a nahromadení lístia či konárov nás kontaktujte na podnety@petrzalka.sk alebo na telefónnom čísle 0947 487 547. Odvoz odpadu radi zabezpečia kolegovia z oddelenia správy verejných priestranstiev.

ĎALŠIE OZNAMY

Oznam o zatvorení Zberného dvora počas Veľkonočných sviatkov
Dočasné nepreberanie elektroodpadu – OD 18. DO 25. MARCA 
Mestský bazár – zber vecí v Petržalke
Zmena prevádzkových hodín – 23. december 2021
Zmena prevádzkových hodín počas pandémie
Odovzdajte použitý kuchynský olej na Zbernom dvor
Oznam – možnosti uloženia drobného stavebného odpadu
Jesenné pristavenie veľkokapacitných kontajnerov

UŽITOČNÉ DOKUMENTY
Prevádzkový poriadok 
Oznámenie o poplatkovej povinnosti
Poplatková povinnosť – tlačivo
Vážny lístok – vzor
Usmernenie č. 1/20
Súhrnná správa o zákazkách nad 1000 eur za II. štvrťrok roka 2021
ZVEREJŇOVANIE: faktúry, zmluvy a objednávky

web od 2day