Rekonštrukcia a oprava terasy pri MŠ na Jankolovej ul. č.8 Bratislava

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania
Predmet „Rekonštrukcia a oprava terasy pri MŠ na Jankolovej ul. č.8 Bratislava“
Celková suma max. 132.661,86 EUR bez DPH
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet – 45000000-7 – Stavebné práce
Predloženia ponuky do 23.6.2020 do 12:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day