Sociálne veci

Oddelenie sociálnych vecí zabezpečuje sociálnu starostlivosť obyvateľom Petržalky, ako aj spoluprácu s humanitnými, charitatívnymi a zdravotníckymi zariadeniami na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Pôsobnosť oddelenia sociálnych vecí vyplýva najmä zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Upozorňujeme obyvateľov, že štátne sociálne dávky nevybavuje Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, ale Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (www.upsvar.sk, kliknutím na príslušný úrad získate telefonické kontakty na jednotlivé pracoviská). V prípade špecifických otázok môžete písať na verejnú schránku ba@upsvr.gov.sk.

 

Mgr. Kvetoslava Biljnjová
zástupkyňa vedúcej oddelenia
Tel.: + 421-2-68 288 857
E-mail: kvetoslava.biljnjova@petrzalka.sk
Kancelária č. 501, 5. poschodie

 • sociálna starostlivosť o rodiny s deťmi
 • poradenstvo v sociálnej problematike rodiny
 • ochrana detí
 • sociálna výpomoc rodinám s deťmi

Mgr. Jana Guľová
Tel.: + 421-2-68 288 774
E-mail: jana.gulova@petrzalka.sk
Kancelária č. 501, 5. poschodie

 • sociálna starostlivosť o rodiny s deťmi
 • poradenstvo v sociálnej problematike rodiny
 • ochrana detí
 • zabezpečuje koordináciu činnosti Sociálnej výdajne
 • riešenie problematiky záškoláctva a požívania alkoholu mladistvých a maloletých

Anna Bilanovičová
Tel.: + 421-2-68 288 856
E-mail : anna.bilanovicova@petrzalka.sk
Kancelária č. 505, 5. poschodie

 • výkon poradenstva pri riešení sociálnych problémov obyvateľov
 • spolupráca s orgánmi štátnej správy a občianskymi združeniami a inštitúciami činnými v sociálnej charitatívnej a zdravotníckej starostlivosti

Mgr. Eva Plevová
Tel.: + 421-2-68 288 856
E-mail : eva.plevova@petrzalka.sk
Kancelária č. 505, 5. poschodie

 • vykonávanie terénnej sociálnej služby krízovej intervencie obyvateľom v nepriaznivej sociálnej situácii
 • výkon poradenstva pri riešení sociálnych problémov obyvateľov
 • spolupráca s orgánmi štátnej správy a občianskymi združeniami a inštitúciami činnými v sociálnej charitatívnej a zdravotníckej starostlivosti
 • zabezpečovanie ekonomickej činnosti denných centier (klubov dôchodcov)

Mgr. Alena Kočnerová
Tel.: + 421-2-68 288 885
E-mail: alena.kocnerova@petrzalka.sk
Kancelária č. 519, 5. poschodie

 • vykonávanie sociálnej posudkovej činnosti pre oblasť sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Mgr. Emília Farkašová
Tel.: + 421-2-68 288 885
E-mail : emilia.farkasova@petrzalka.sk
Kancelária č. 519, 5. poschodie

 • vykonávanie sociálnej posudkovej činnosti pre oblasť sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
 • starostlivosť o nesvojprávnych občanov
 • terénna práca a sociálne poradenstvo

Mgr. Ľuboš Koller
Tel.: + 421-2-68 288 854
E-mail: lubos.koller@petrzalka.sk
Kancelária č. 506, 5. poschodie

 • sociálna, výchovná a poradenská činnosť o osoby vyžadujúce osobitnú starostlivosť a ťažko prispôsobivých
 • poskytovanie sociálnych výpomocí
 • riešenie problematiky bezdomovectva
 • starostlivosť o nesvojprávnych občanov

Bc. Zuzana Michalíková
Tel.: + 421-2-68 288 857
E-mail : zuzana.michalikova@petrzalka.sk
Kancelária č. 501, 5. poschodie

 • pochovávanie neznámych osôb bez príbuzných, ktorí zomreli na území našej mestskej časti
 • riešenie problematiky záškoláctva a požívania alkoholu mladistvých a maloletých
 • zabezpečovanie asistenčnej tiesňovej linky pre občanov Petržalky
 • sociálne poradenstvo

Ing. Ľubov Staneková
Tel.: + 421-2-68 288 854
E-mail: lubov.stanekova@petrzalka.sk
Kancelária č. 506, 5. poschodie

 • sociálna pomoc starobným a invalidným dôchodcom
 • poradenstvo a poskytovanie sociálnych výpomocí
 • životné jubileá občanov mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • starostlivosť o nesvojprávnych občanov
 • stravovanie dôchodcov

 

Referát zabezpečenia sociálnej starostlivosti
v Dome osobitného určenia a v denných centrách

Alena Podmajerská
Tel.: + 421-2-62 249 496
E-mail: dos@petrzalka.sk
Medveďovej 21

 • Zabezpečuje sociálnu starostlivosť pre obyvateľov DOU,
 • organizuje činnosť v dennom centre Medveďovej 21 a koordinuje činnosť denných centier v Petržalke a metodicky riadi ich činnosť,
 • koordinuje výdaj stravy pre dôchodcov v DC Medveďovej 21 a DC Osuského 3.

Mgr. Nadežda Filkaszová
Tel.: + 421-2-62 249 496
E-mail: dos@petrzalka.sk
Medveďovej 21

 • Poskytuje pomoc obyvateľom, v DOU pri riešení závažných životných situácií,
 • v prípadoch zníženej samostatnosti a absencie príbuzných im poskytuje konkrétnu pomoc najmä v styku s úradmi a lekármi,
 • zabezpečuje výdaj stravy pre dôchodcov v DC Medveďovej 21,
 • organizuje činnosť v dennom centre Medveďovej 21.

web od 2day