Územné konania

Oznámenie podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) informuje verejnosť o nasledovných konaniach:

P. Č.: 1

Názov stavby: „Areál voľného času Vojenský dvor“

Stavebné objekty: SO.1.1 Multifunkčný objekt, SO.2.1 Prevádzkový objekt , SO.2.2 Skladovanie odpadov, SO.2.3 Altánok, SO.2.4 Kaplnka, SO.2.5 Oplotenie kúpaliska a tenisových kurtov, SO.3.1 Cvičné odpalisko, SO.3.2 Tenisové ihriská, SO.3.3 Beach volejbal ihrisko, SO.3.4 Cyklopoint, SO.3.5 Kúpalisko, SO.3.6 Detské ihriská, SO.4.1 Rekonštrukcia komunikácie Kopčianska ulica, SO.4.2 Komunikácie, chodníky a spevnené plochy, SO.4.3 Terénne a sadové úpravy, SO.5.1.1 Prípojka plynu, SO.5.1.2 Vnútorný rozvod plynu, SO.5.2.1 Vodovodná prípojka, SO.5.2.2 Areálový rozvod vody, SO.5.3.1 Kanalizačná prípojka, SO.5.3.2 Areálová kanalizácia splašková, SO.5.3.3 Areálová kanalizácia dažďová zo spevnených plôch a ORL, SO.5.3.4 Areálová kanalizácia dažďová zo striech a vsakovacie zariadenie, SO.6.1 Zemná káblová prípojka VN, SO.6.2 Trafostanica, SO.6.3 Napojenie objektov na NN, SO.6.4 Vonkajšie areálové osvetlenie

Podlažnosť (hlavný objekt): 2 NP

Parcelné čísla pozemkov: reg. „C-KN“ parc. č. 5869/1, 2 a reg. „E-KN“ parc. č. 4854, s dopravným napojením cez pozemok parc. č. 3084/5 (Ul. Kopčianska) a napojením na plánované inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, VN a NN prípojka) v lokalite Kopčianska Juh aj cez pozemok parc. č. 5869/8, vrátane vybudovania novej kioskovej trafostanice na pozemku parc. č. 5869/8 a napojením na existujúcu plynovodnú prípojku aj cez pozemok parc. č. 3074/2 k. ú. Petržalka

Dátum podania žiadosti: 21.01.2019

Stav konania: konanie vo veci ešte nie je skončené

Ukončenie konania:

P. Č.: 2

Názov stavby: „Polyfunkčný dom na Humenskom nám. v Bratislave“

Stavebné objekty: SO 01 Polyfunkčný dom, SO 02 Vodovodná prípojka a areálový vodovod, SO 03 Prekládka vodovodu, SO 04 Kanalizačná prípojka a areálová kanalizácia (splašková, dažďová), SO 05 Distribučný káblový rozvod NN, SO 06 Prekládka siete NN, SO 07 Telekomunikačná prípojka, SO 08 Areálové osvetlenie, SO 09 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy pre peších, SO 10 Sadové úpravy

Podlažnosť (hlavný objekt): 1 PP, 4 NP

Parcelné čísla pozemkov: reg. „C-KN“ parc. č. 2523/6, 2523/5, 2523/8, 2722, 2522/2 a inžinierske siete na parc. č. 2523/7 a 2723/2 v k. ú. Petržalka

Dátum podania žiadosti: 27.11.2019

Stav konania: prerušené konanie

Ukončenie konania:

P. Č.: 3

Názov stavby: „Polyfunkčný bytový dom Topoľčianska na ul. Topoľčianska, Bratislava“

Stavebné objekty: SO 201 Bytový dom, SO 301 Prípojka vodovodu a areálový vodovod, SO 302 Prípojka, kanalizácie a areálová splašková kanalizácia, SO 303 Areálová dažďová kanalizácia, SO 401 STL pripojovací plynovod, SO 501 Prípojka NN, SO 502 Prekládka verejného osvetlenia, SO 701 Komunikácie a spevnené plochy

Podlažnosť (hlavný objekt): 2 PP, 8 NP

Parcelné čísla pozemkov: reg. „C-KN“ parc. č. 1563, 1561, 1562, 1558, 1557, 1556 k. ú. Petržalka

Dátum podania žiadosti: 16.12.2019

Stav konania: konanie vo veci ešte nie je skončené

Ukončenie konania:

web od 2day