Petržalka a školy

Dôležité informácie v súvislosti s materskými a základnými školami počas situácie s novým koronavírusom COVID-19:

Súhrnné informácie týkajúce sa škôl
Dátum Situácia
19.06.2020 Rozhodnutie o obnovení školského vyučovania a prevádzke všetkých školských zariadení od 22.6.2020
Dátum Situácia
15.06.2020 Letná prevádzka materských škôl – júl, august 2020
Dátum Situácia
11.06.2020 Rozhodnutie starostu MČ Bratislava-Petržalka v súlade s rozhodnutím Ministra školstva SR o obnovení školského vyučovania a prevádzke školských zariadení od 15.6.2020
Dátum Situácia
27.05.2020 Rozhodnutie starostu MČ Bratislava-Petržalka v súlade s rozhodnutím Ministra školstva SR o obnovení školského vyučovania a prevádzke školských zariadení od 1.6.2020
Dátum Situácia
22.05.2020 Rozhodnutie ministra školstva a najnovšie materiály k otváraniu ZŠ, MŠ a školských zariadení – aktualizované 22.5.2020
 • Rozhodnutie ministra školstva k otváraniu ZŠ, MŠ a školských zariadení – aktualizované 22.5.2020
 • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020 (aktualizácia 22. 5. 2020)i
 • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020 (aktualizácia 22. 5. 2020)
 • Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia
 • Dátum Situácia
  30.03.2020 Zmena termínov a postupu pri prijímaní detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Petržalka pre školský rok 2020/2021
  Dátum Situácia
  26.03.2020 Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodol o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania
  Dátum Situácia
  26.03.2020 Platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach za obdobie od apríla 2020 až do odvolania sú zrušené

  Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 12. marca 2020 bolo prerušené vyučovanie v školách a školských zariadeniach a usmernením MŠVVaŠ SR zo dňa 24. marca 2020 ostávajú školy (materské aj základné) zatvorené až do odvolania.

  V zmysle týchto usmernení mestská časť Bratislava-Petržalka NEPOŽADUJE od zákonných zástupcov detí a žiakov platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach za obdobie
  od apríla 2020 až do odvolania v závislostí od vydaných opatrení MŠVVaŠ SR.

  Dátum Situácia
  26.03.2020 Zmena termínov zápisu detí do prvých ročníkov základných škôl

  Najčastejšie otázky:

  Boli zápisy v prípadoch materských a základných zrušené, resp. presunuté na iný termín?

  V zmysle opatrení MŠVVaŠ SR zo dňa 24. 03. 2020 je zmena termínu podávania žiadostí do materských škôl od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. O presnom termíne budeme ešte informovať.
  Zápis do ZŠ je presunutý z 3. a 4. apríla 2020 na 17. a 18. apríl 2020.

  Boli zrušené aj dni otvorených dverí, ktoré zápisom predchádzajú?

  Plánované dni otvorených dverí v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka boli z preventívnych dôvodov zrušené.

  Je možnosť, že sa zápisy budú riešiť elektronicky alebo iným spôsobom?

  Zápis do ZŠ sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí a je postačujúca prítomnosť jedného zákonného zástupcu. Zápis budúcich prvákov je možné zrealizovať elektronicky prostredníctvom elektronických formulárov, ktoré zákonní zástupcovia nájdu na webovej stránke príslušnej základnej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa. Zápis do MŠ bude pravdepodobne prebiehať rovnako bez prítomnosti detí, len prostredníctvom elektronickej žiadosti. Závisí od vývoja situácie s koronavírusom.

  Ako je to v prípade prerušeného vyučovania na základných školách – majú deti od učiteľov nejaké osnovy, zoznam úloh?

  Dňa 13. marca 2020 (hneď po zverejnení) bolo všetkým riaditeľom a riaditeľkám základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka zaslané aj oddelením školstva MČ ako dôležitý oznam usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby príslušní riaditelia škôl zabezpečili podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.
  Zákonní zástupcovia žiakov základných škôl boli požiadaní prostredníctvom webových stránok príslušných základných škôl, aby pravidelne sledovali aktuálne informácie a usmernenia ZŠ. Súčasne riaditelia škôl usmernili učiteľov jednotlivých predmetov, aby cez edupage školy zasielali zákonným zástupcom úlohy pre žiakov, resp. pracovné listy na precvičovanie a opakovanie učiva a zadania na vypracovanie domácich úloh.
  Na zadávanie úloh využívajú školy portál Edupage, niektoré ZŠ používajú aj iné portály, napr. v ZŠ Černyševského je to portál pre žiakov a rodičov s názvom Bez kriedy.

  V prípade otázok sa neváhajte obrátiť na naše oddelenie školstva.

  otazky a odpovede

  web od 2day