Výzva na predloženie cenovej ponuky – Obnova telocvične na ZŠ Turnianska

Druh zákazky Zákazka v zmysle § 117 ZVO stavebná práca
Číslo obstarávania
Predmet Obnova telocvične na ZŠ Turnianska
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet obstarávania:

45214210-5 Stavebné práce na objektoch základných škôl

 

Spôsob predloženia ponuky poštou
Predloženia ponuky v lehote najneskôr do 16.2.2022 do 16:30 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day