Kultúra a šport

Kultúra

Oddelenie kultúry zabezpečuje úlohy samosprávy a prenesený výkon štátnej správy v oblasti kultúry, zabezpečuje a monitoruje potreby rozvoja miestnej kultúry. Vypracúva prognózy a programy rozvoja v danej oblasti.

Vyplnené a podpísané príslušné tlačivo je možné poslať aj mailom adresu daniela.emeljanovova@petrzalka.sk , najmenej 7 dní pred plánovaným termínom.

Mgr. Ľudmila Pastorová
Vedúca referátu kultúry a športu
Telefón: +421-2-68 288 921
Mobil: +421 947 487 211
E-mail: ludmila.pastorova@petrzalka.sk
Kancelária č. 812, 8. poschodie

PaedDr. Robert Schnürmacher
Oblasť športu
Telefón.: +421-2-68 288 831
E-mail: robert.schnurmacher@petrzalka.sk
Kancelária č. 811, 8. poschodie

Daniela Emeljanovová
Oblasť kultúry
Telefón: + 421-2-68 288 831
Mobil: +421 947 487 212
E-mail: daniela.emeljanovova@petrzalka.sk
Kancelária č. 811, 8. poschodie

 • Kultúra
 • organizácia, registrácia a kontrola kultúrnych podujatí,
 • metodika a koordinácia činnosti kultúrnych zariadení, Miestnej knižnice
 • agenda pamätihodností, spolupráca s orgánmi štátnej správy v oblasti národných kultúrnych pamiatok.

 

Šport

Referát športu je súčasťou referátu kultúry a športu. V oblasti športu zabezpečuje úlohy samosprávy a prenesený výkon štátnej správy v oblasti športu, monitoruje potreby rozvoja miestneho športu a vypracúva programy rozvoja v danej oblasti. Náplň práce referátu športu.

Mgr. Ľudmila Pastorová
Vedúca referátu kultúry a športu
Telefón: +421-2-68 288 921
Mobil: +421 947 487 211
ludmila.pastorova@petrzalka.sk
Kancelária č. 812, 8. poschodie

PaedDr. Robert Schnürmacher
Oblasť športu
Telefón: + 421-2-68 288 831
E-mail: robert.schnurmacher@petrzalka.sk
Kancelária č. 811, 8. poschodie

 • organizácia, registrácia, kontrola a koordinácia športových podujatí,
 • evidencia športových klubov, školských zariadení, telovýchovných jednôt, detských a mládežníckych organizácií, mimovládnym organizácií a nadácií,
 • odborné, administratívne a organizačné práce na úseku športu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti Bratislava-Petržalka,
 • vypracovanie Koncepcie rozvoja športu v podmienkach mestskej časti Bratislava-Petržalka,
 • vytváranie podmienok na rozvoj športových postupových súťaží a telovýchovných aktivít žiakov základných a stredných škôl na území mestskej časti Bratislava-Petržalka,
 • organizácia a spolupráca pri organizovaní športových podujatí so ZŠ, s občianskymi združeniami s telovýchovným a športovým zameraním, telovýchovnými a s ostatnými právnickými a fyzickými osobami v oblasti telesnej kultúry športu a turistiky,
 • projekty mestskej časti v oblasti športu – Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka, Školská hokejbalová a hokejovú liga, Školský atletický míting, Petržalka na plavárni,
 • vytváranie podmienok na rozvoj športu, organizovanie športových podujatí pre všetky kategórie obyvateľov mestskej časti,
 • spolupráca s právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v oblasti rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky,
 • dotácie z rozpočtu mestskej časti na rozvoj športu, atď.

web od 2day