Multifunkčná športová hala Pankúchova | PETRŽALKA

21. a 22. marec 2024: V rámci dokončenia podlahovej časti v hale a v zázemí prebieha betonáž a hladenie takzvanej drátkobetónovej dosky.

 

10. marec 2024: Realizovaná je dažďová kanalizácia (na strane haly od Pumptracku). Na tieto práce budú nadväzovať tlakové skúšky a zahájená bude tiež realizácia druhej časti dažďovej kanalizácie a vsaku na strane haly. Okrem uvedeného sa aktuálne realizujú aj práce v súvislosti s prípojkami plynu, vody či splaškovej kanalizácie. V rámci dokončenia podlahovej časti v hale a zázemí prebiehajú práce spojené s hydroizoláciou a tepelnou izoláciou, na ktoré bude nadväzovať príprava na realizáciu drátkobetónovej podlahy. Realizujú sa tiež dokončovacie práce na obvodovom a strešnom plášti, rovnako tak odstránenia vád a závad.

Január 2024: V utorok 9. januára sa uskutočnil takzvaný kontrolný deň pre poslancov a poslankyne petržalského Miestneho zastupiteľstva, kde ich stavbou previedla Viola Holzhauserová z petržalského referátu investičných činností spolu so stavbyvedúcimi, ktorí trpezlivo, odborne i podrobne odpovedali na všetky zvedavé otázky.

 

December 2023: Celkové opláštenie budovy bolo dokončené v polovici decembra 2023. Prvá etapa výstavby haly, ktorá bola podmienená preinvestovaním dotácie vo výške 1 200 000 € od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR je teda ukončená a mestská časť aktuálne začína s prípravou súťaží na dokončenie prác.

 

Október 2023: Aktuálne sa realizuje odlievanie monolitickej stropnej dosky, čiže odlievaného stropu, kde prebiehajú tesárske a armovacie práce. Súčasne sa uskutočňuje i výroba oceľovej konštrukcie. Celé opláštenie budovy o rozlohe približne 1900 m2 zahŕňajúce hrubú oceľovú konštrukciu, opláštenie budovy sendvičovými panelmi, strešný plášť a výplň otvorov by malo byť hotové do 30. novembra. Samozrejme, ak ukončenie prác dovolia poveternostné podmienky.

 

September 2023: Mestská časť Bratislava-Petržalka v úvode augusta 2023 odštartovala prostredníctvom vysúťaženého zhotoviteľa práce na výstavbe novej modernej a multifunkčnej športovej haly na Pankúchovej ulici. Aktuálne prebieha realizácia spodnej stavby, teda základov. Po vykopaní stavebnej ryhy a odstránení ornice a ďalšej vrstvy podľa projektovej dokumentácie pre stavbu základov nasledoval prieskum podložia, zasypávanie ryhy štrkodrvou rôznej frakcie a zhutňovanie v zmysle projektovej dokumentácie, na ktoré nadväzovali skúšky pevnosti podložia, ktoré hovoria o tom, či je terén dostatočne pripravený pre pokračovanie stavebných prác na základových pásoch, kotevných jamách a základovej doske. Prebiehajú aj práce na prípojkách NN a vody, ktoré sú súčasťou prác zhotoviteľa základov. Po dokončení základov bude druhý z vysúťažených zhotoviteľov pracovať na stavbe skeletu.

Mestská časť v uplynulých dňoch schválila jednotlivé časti projektovej dokumentácie skeletu na základe konzultácie so statikom základov (spodnej stavby) a tiež so statikom, ktorý sa podieľal na projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie. Aj naďalej platí, že mestská časť dokáže do konca roka s ďalším vysúťaženým zhotoviteľom realizovať aj hrubú stavbu samotnej haly a vyčerpať dotáciu Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) vo výške 1,2 milióna eur v súlade s podmienkami.

PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY HALY PANKÚCHOVA
– august až október 2023: výkopové práce a základová doska
– október až december 2023: vybudovanie skeletu a inžinierskych sietí
– január až apríl 2024: dokončenie hrubej stavby a príprava interiéru
– apríl až júl 2024: finalizácia stavby haly a terénne úpravy okolia
– júl až september 2024: kolaudácia a odovzdanie do užívania

27. júl 2023: Ak sa nevyskytnú neočakávané komplikácie, mestská časť Bratislava-Petržalka plánuje novú modernú a multifunkčnú športovú halu na Pankúchovej ulici odovzdať do užívania v druhej polovici roka 2024. Vyplýva to z predbežného harmonogramu prác, ktorý zverejnila a plánuje priebežne upravovať aj v prípade, ak by práce napredovali rýchlejšie, ako jej zástupcovia očakávajú.

26. júl 2023: V utorok 25. júla Petržalka začala výstavbu multifunkčnej športovej haly Pankúchova. Práce na základovej doske prinesú dočasné obmedzenia pre peších. Úsek chodníka na Haanovej ulici bude zúžený na približne jeden meter z dôvodu vjazdu a výjazdu vozidiel stavby. Chodci tak môžu využiť obchádzkové trasy. 

 

***

Je rozhodnuté. Mestská časť Bratislava-Petržalka postaví multifunkčnú športovú halu Pankúchova na trávnatej ploche svojho školského areálu neďaleko areálu Pump Park na Haanovej ulici.

Jej pôvodne plánované umiestnenie (Variant A) na zanedbanej spevnenej ploche medzi budovami troch škôl sa nepáčilo miestnym obyvateľom, ktorí voči nemu spísali aj petíciu.

Petržalský starosta Ján Hrčka s kolegami a kolegyňami z miestneho úradu preto –aj na základe verejnej diskusie – pripravil alternatívne situovanie haly (Variant B) a v kontexte poverenia miestneho zastupiteľstva sa názor väčšiny pokúsil reflektovať takzvanou zmenou stavby pred dokončením.

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

Stavebný úrad Karlova Ves tejto žiadosti vyhovel a presun projektu na Pankúchovej ulici povolil, pričom v rámci stavebného konania vyhodnotil námietky a pripomienky všetkých dotknutých účastníkov vrátane futbalového klubu FC Petržalka.

Mestská časť – po náročnej príprave a v snahe čo najviac vyhovieť miestnym, rodičom detí, športovcom i verejnosti – tak disponuje právoplatným stavebným povolením na zelenú multifunkčnú športovú halu za viac ako dva milióny eur vrátane dotácie od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), a to vo výške 1,2 milióna eur, ktoré ruší možnosť jej pôvodného umiestnenia.

 

Moderná multifunkčná športová hala Pankúchova je jeden z najväčších investičných projektov z dielne petržalskej samosprávy a má byť vôbec prvou svojho druhu v Petržalke.

Slúžiť má primárne amatérskym športovým klubom, športovým klubom pre deti a mládež ako aj širokej verejnosti, pričom poskytne zázemie pre viaceré športové odvetvia: hádzaná, futsal, nohejbal, basketbal, volejbal, bedminton, florbal, tenis či stolný tenis.

 

ĎALŠIE DOKUMENTY NA STIAHNUTIE
Zastavovacia situácia
Výpočet potrieb statickej dopravy

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Časť 1 – skelet
Časť 2 – základová doska

web od 2day