Klimatické zmeny a Dunaj v pohraničnom regióne – Cezhraničná spolupráca miestnych samospráv a základných škôl

(reg. číslo SKHU/WETA/1801/4.1/005)

V septembri roku 2018 bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov. V rámci uvedenej výzvy sa mestská časť Bratislava-Petržalka zapojila do projektu Klimatické zmeny a Dunaj v pohraničnom regióne – Cezhraničná spolupráca miestnych samospráv a základných škôl.

Jedná sa o cezhraničný projekt Miestnej samosprávy XI. obvodu hlavného mesta Budapešť – Újbuda (HU) ako vedúceho partnera a Mestskej časti Bratislava-Petržalka (SK) ako partnera. Projekt bol schválený v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko s plánovaným začiatkom 1. 8. 2019 a trvaním 12 mesiacov (koniec projektu: 31.7.2020). Projekt bol Monitorovacím výborom Fondu malých projektov schválený dňa 1.2.2019, pre slovenskú stranu bola schválená suma 21 004,74 €.

Téma projektu nie je náhodná. extrémne poveternostné podmienky spôsobené klimatickými zmenami v posledných desaťročiach spôsobujú veľké zrážky alebo naopak veľké suchá, vysokú, či nízku hladinu Dunaja, čo má negatívny dopad na flóru a faunu v tomto regióne.

Prostredníctvom cezhraničnej spolupráce chcú obe mestské časti zvýšiť povedomie žiakov o klimatických zmenách v oblasti hraníc, aby si uvedomili, že je to reálny problém, ktorý má vplyv aj na sociálno-ekonomický rast daného regiónu. Na ochranu dedičstva a biodiverzity našej najväčšej rieky v budúcnosti je však dôležité aj to, aby bola mladá generácia vo veľmi rannom veku vzdelávaná v oblasti vplyvov zmeny klímy na pohraničný región Dunaja.

Cieľom projektu je teda zahrnúť tému „Vplyv zmeny klímy na pohraničný región Dunaja“ do školských programov a vyučovania na základných školách v Újbude (HU) a v Petržalke (SK) s tým, že budú vyvinuté a testované metódy vzdelávania žiakov vybraných základných škôl na oboch stranách hranice (3 školy z HU a 3 školy z SK – Pankúchova, Dudova, Holíčska). Obsahovou náplňou projektu je pomôcť základným školám a učiteľom v pohraničnom regióne fundovane pripravovať žiakov na témy vplyvu zmeny klímy na Dunaja a to prostredníctvom šírenia informačných materiálov a vzdelávacích metód (vrátane ľahko prispôsobiteľných cvičení). Očakávaným prínosom projektu je prispieť k tomu, aby deti základných škôl, ktoré žijú v pohraničnom regióne, boli viac senzibilné k téme vplyvu zmeny klímy na životné prostredie.

 

K hlavným aktivitám projektu patria:

 

1. Vytvorenie INFORMAČNEJ PRÍRUČKY pre základné školy o vplyve zmeny klímy na Dunajský maďarsko-slovenský pohraničný región;

2.Školské programy „Zmena klímy a Dunaj“ (vzdelávacie aktivity malých skupín pod dohľadom vybraných učiteľov);

3.Spoločný kemp pre deti “Zmena klímy a Dunaj“ a výmena skúseností medzi učiteľmi;

4. Tvorba Spoločnej metodickej príručky pre HU a SK základné školy v cezhraničnom regióne Dunaja;

5. Cezhraničné propagačno-komunikačné podujatia;

6. Komunikácia a publicita.

web od 2day