Klimatické zmeny a Dunaj v pohraničnom regióne – Cezhraničná spolupráca miestnych samospráv a základných škôl

       

 

 

 

Základné informácie o projekte

 

Názov programu: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
Názov opatrenia: Fond malých projektov pre západný región
Prioritná os: PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti
Vedúci prijímateľ (HU): Miestna samospráva XI. obvodu hlavného mesta Budapešť, Újbuda
Partner projektu (SK): Mestská časť Bratislava-Petržalka
Názov projektu: Klimatické zmeny a Dunaj v pohraničnom regióne – Cezhraničná spolupráca miestnych samospráv a základných škôl
Akronym projektu: Klimatické zmeny a Dunaj
Registračné číslo malého projektu: SKHU/WETA/1801/4.1/005
Celkový rozpočet projektu: 56 727,14 €
Príspevok ERDF – celkom: 48 218,07 €
Celkový rozpočet partnera (SK): 25 083,33 €
Príspevok ERDF – SK partner: 21 320,83 €
Intenzita pomoci: 85 %
Trvanie projektu: 18 mesiacov (08/2019-01/2021)
www.rdvegtc-spf.eu
www.skhu.eu

Cieľ projektu

Zámerom projektu bolo zahrnúť tému „Vplyv zmeny klímy na pohraničný región Dunaja“ do mimoškolských aktivít v rámci neformálneho vzdelávania na vybraných základných školách v Újbude (HU) a v Petržalke (SK). V rámci projektu boli odskúšané metódy vzdelávania žiakov vybraných základných škôl na oboch stranách hranice (3 školy z HU a 3 školy z SK – petržalské ZŠ Pankúchova, Dudova a Holíčska). Očakávaným prínosom projektu je prispieť k tomu, aby si deti základných škôl, ktoré žijú v pohraničnom regióne, začali viac uvedomovať vplyv klimatických zmien na životné prostredie v lokalite povodia Dunaja.

FOTOGALÉRIA TU.

 

 

 

 
Názov projektovej Aktivity 1 Tvorba Informačnej príručky (lokálna podpora vrátane prekladov a adaptácie a tlač projektovej propagačnej brožúry zloženej z Informačnej príručky a Spoločného metodického manuálu)
Popis projektovej Aktivity 1 Odborné poznatky o vplyve zmeny klímy na pohraničný región Dunaja budú zhromažďované, systemizované a vyhodnocované a spolu s úlohami budú zahrnuté aj do Informačnej príručky, kde budú prezentované ľahko pochopiteľným spôsobom pre žiakov základných škôl v pohraničnom regióne. Príručka bude obsahovať: (1) vplyv zmeny klímy na prírodu, kultúrne hodnoty a spoločnosti, (2) vzniknuté extrémne poveternostné podmienky a (3) pozitívne a negatívne dôsledky v pohraničnom regióne Dunaja (HU/SK). Príručka bude neskôr tvoriť neoddeliteľnú súčasť Spoločného metodického manuálu.
Výstupy projektovej Aktivity 1 – Tvorba 1 Informačnej príručky (1) prezentujúcej vplyv zmeny klímy na pohraničný región Dunaja HU-SK (2) vrátane cvičení pre deti základných škôl.
– Do tvorby príručky budú zapojení učitelia (3 z HU a 3 z SK) a vybraní odborníci z 2 partnerských organizácií (Újbuda a Petržalka), ktorí sa podieľajú na zostavení Informačnej príručky, získajú lepšie poznatky o vplyve klimatických zmien na pohraničný región Dunaja.
– Príprava školských programov „Zmena klímy a Dunaj“ (Aktivita 2).
Dokumenty A-1_Informacna prirucka
A-1_Projektova brozura
 
Názov projektovej Aktivity 2 Školské programy „Zmena klímy a Dunaj“
Popis projektovej Aktivity 2 Vo vybraných základných školách (3 maďarské a 3 slovenské) sa uskutočnia vzdelávacie aktivity malých skupín pod dohľadom vybraných učiteľov. Na základe Informačnej príručky a cvičení, ktoré sú v nej zahrnuté, si budú deti rozširovať svoje vedomosti, aby mohli lepšie reagovať na zmeny klímy v pohraničnom regióne Dunaja. Žiaci budú v rámci tímovej práce riešiť problémy klimatických zmien a ich dopadu na rieku Dunaj, ktorý sa geografického hľadiska nachádza v ich blízkom prostredí (deti v HU budú riešiť problémy v oblasti Budapešti, deti SK zase problémy v regióne Bratislavy).
Výstupy projektovej Aktivity 2 – Implementácia 6 školských programov (1 školský tím v každej zo zúčastnených škôl).
– Zapojené školy (3 HU a 3 SK) budú testovať Informačnú príručku a praktické cvičenia v nej obsiahnuté a poskytnú spätnú väzbu o ich použiteľnosti.
– Zapojenie 42 detí, ktoré sa zúčastnia na aktivitách školských tímov – 21 v HU a 21 v SK (7 žiakov v každej škole).
– Štart Aktivity 3 (Digitálna výmena skúseností učiteľov a prezentácií žiakov) bude pripravený so zapojením učiteľov (celkom 6) a detí (v počte 42) s lepšími poznatkami/vedomosťami
Dokumenty A-2_Prezentacia_PEDAGOG_ZS Dudova
A-2_Prezentacia_ZIACI_ZS Dudova
A-2_Prezentacia_PEDAGOG_ZS Holicska
A-2_Prezentacia_ZIACI_ZS Holicska
A-2_Prezentacia_PEDAGOG_ZS Pankuchova
A-2_Prezentacia_ZIACI_ZS Pankuchova
 
Názov projektovej Aktivity 3 Digitálna výmena skúseností učiteľov a prezentácií žiakov na tému „Zmena klímy a Dunaj“
Popis projektovej Aktivity 3 Skupiny po 7 žiakov zo šiestich zúčastnených maďarských a slovenských základných škôl (spolu 42 detí) si pripravia audio-vizuálne prezentácie svojej práce realizovanej v rámci Školského programu „Zmena klímy a Dunaj“ (Aktivita 2). Žiaci v prezentáciách predstavia ako pristupovali k riešeniu „imaginárneho“ problému, ktorý súvisí s vplyvom zmeny klímy na rieku Dunaj. Šesť zúčastnených maďarských a slovenských učiteliek si pripraví popis svojich pedagogických metód v písomnej forme a svoje pedagogické skúsenosti z výučby predstavia v audio-vizuálnych prezentáciách. Učiteľky aj žiaci si následne vymenia prezentácie medzi sebou online. Popis pedagogických metód a skúseností bude súčasťou Spoločného metodického manuálu (Aktivita 4).
Výstupy projektovej Aktivity 3 – 1 digitálna výmena 6 audio-vizuálnych prezentácií 42 zúčastnených maďarských a slovenských žiakov: 6 skupín žiakov si medzi sebou vymení svoje prezentácie.
– 1 digitálna výmena skúseností formou 6 audio-vizuálnych prezentácií 6 zúčastnených maďarských a slovenských učiteliek: učiteľky si prezentácie vymenia medzi sebou.
– 6 popisov pedagogických metód: popisy, ktoré vypracujú maďarské a slovenské učiteľky, budú základom pre Spoločný metodický manuál (Aktivita 4).
Dokumenty A-3_Video_PEDAGOG_ZS Dudova_EN
A-3_Video_PEDAGOG_ZS Holicska_EN
A-3_Video_PEDAGOG_ZS Pankuchova_EN
A-3_Video_ZIACI_ZS Dudova_EN
A-3_Video_ZIACI_ZS Holicska_EN
A-3_Video_ZIACI_ZS Pankuchova_EN
Názov projektovej Aktivity 4 Tvorba Spoločného metodického manuálu
Popis projektovej Aktivity 4 Na základe Informačnej príručky (Aktivita 1) ako aj získaných skúseností a spätnej väzby zo školských programov (Aktivita 2) a digitálnej výmeny skúseností učiteľov a prezentácií žiakov (Aktivita 3) bude vypracovaný Spoločný metodický manuál vo forme vzdelávacej príručky (hlavný výstup projektu), a to so zapojením HU a SK učiteľov, odborníkov a ako aj externých expertov. Účelom manuálu je pomôcť základným školám HU a SK realizovať školské aktivity zamerané na to, aby si žiaci začali viac uvedomovať vplyv klimatických zmien v regióne Dunaja a hľadať možné riešenia ich dopadu.
Výstupy projektovej Aktivity 4 – Spoločný metodický manuál (vo forme Vzdelávacej príručky).
– Zvýšenie povedomia zapojených učiteľov (3 HU a 3 SK) a odborníkov z partnerských organizácií (Újbuda a Petržalka) v otázke klimatických zmien.
– Na vypracovanie Spoločného metodického manuálu nadviaže Aktivita 5 (Cezhraničné propagačno-komunikačné podujatia)
Dokumenty A-4_Spolocny metodicky manual_SK
A-4_Spolocny metodicky manual_SK-HU-EN
 
Názov projektovej Aktivity 5 Cezhraničné propagačno-komunikačné podujatia
Popis projektovej Aktivity 5 Zabezpečenie organizácie 2 informačných podujatí – záverečných podujatí projektu, každý partner zorganizuje 1 lokálne podujatie. V rámci podujatí budú prezentované vedomostné a vzdelávacie metódy, ktoré umožnia, aby deti základných škôl zodpovednejšie pristupovali k problematike riešenia vplyvu zmeny klímy na Dunajský pohraničný región, pričom cieľovými skupinami sú: učitelia základných škôl, základné školy, miestne samosprávy, experti v environmentálnom vzdelávaní, národné strediská pre zmenu klímy, vodohospodárske úrady, národné parky, atď. Propagačné podujatie v Bratislave bude pripravované v dvoch verziách – osobná účasť / online účasť.
Výstupy projektovej Aktivity 5 – 1 propagačno-komunikačné podujatie na Slovensku (Bratislava).
– 1 propagačno-komunikačné podujatie v Maďarsku (Budapešť).
– 120 účastníkov uvedených 2 podujatí s cieľom zvýšenia informovanosti a publicity v otázkach „Vplyv klimatických zmien na dunajský pohraničný región HU-SK“
Dokumenty A-5_Pozvanka na podujatie_SK
A-5_Pozvanka na podujatie_EN
A-5_Podujatie_Prihovor_HU pedagog_SK-EN
A-5_Podujatie_Prihovor_SK metodik_SK
A-5_Podujatie_Prezentacia_SHMU
Názov projektovej Aktivity 6 Komunikácia a publicita
Popis projektovej Aktivity 6 V súlade s príručkou Fondu malých projektov SKHU bude realizovaný tento komunikačný plán projektu:
– 2 plagáty počas realizácie projektu (1 v HU a 1 SK);
– 2 plagáty po ukončení projektu (1 v HU a 1 v SK);
– 2 internetové stránky (existujúce webové stránky partnerov budú doplnené o informácie a podklady k projektu);
– 2 záverečné podujatia (1 v SK a 1 v HU) spojené s komunikačnými aktivitami;
– 2 záverečné tlačové správy k projektu (1 v SK a 1 v HU);
– 2 projektové e-newslettre s final verziou Spoločného metodického manuálu.
Výstupy projektovej Aktivity 6 Zvýšenie povedomia o vplyve klimatických zmien na pohraničný región HU-SK v oblasti bude zabezpečené prostredníctvom komunikácie hlavného výstupu projektu (Spoločný metodický manuál) a výsledkov projektu, zameranej na cieľové skupiny, ktoré sa priamo nezúčastňujú na projekte a na ďalšie zainteresované strany.
Dokumenty A-6_Tlacova sprava
A-6_Newsletter

web od 2day