Sťažnosti a petície | MIESTNY ÚRAD PETRŽALKA

V živote mestskej časti sa okrem pozitívnych príkladov riešenia rôznych rozvojových projektov objavujú situácie, kedy môže byť Petržalčan alebo skupina obyvateľov nespokojná s aktuálnym stavom vecí.

Snahou otvorenej samosprávy je poznať aj negatívne, kritické príklady. Preto bol zriadený e-mail staznosti@petrzalka.sk, kde môže každý z Vás adresovať pripomienky, sťažnosti, ktoré pomôžu otvárať úrad pre aktívne riešenie námetom prichádzajúcich zo strany verejnosti.

 

Petícia za vyriešenie problému parkovania osobných motorových vozidiel v okolí bytového domu Krásnohorská 2, 85107 Bratislava
Dátum doručenia (doplnenia) Predmet petície Počet podpisov Petíciu vybavil Výsledok vybavenia
21.02.2024 vyriešenie problému parkovania osobných motorových vozidiel v okolí bytového domu Krásnohorská 2, 85107 Bratislava 68 starosta obce Bratislava-Petržalka oznámenie o vybavení petície

zápisnica

 

Petícia proti výstavbe „Work Home Study – zariadenie pre pobyty študentov, kú. Petržalka, Bratislava“
Dátum doručenia (doplnenia) Predmet petície Počet podpisov Petíciu vybavil Výsledok vybavenia
28.06.2023 (24.07.2023) výstavba „Work Home Study – zariadenie pre pobyty študentov, kú. Petržalka, Bratislava“ 400 starosta obce Bratislava-Petržalka výsledok vybavenia petície

 

Petícia za iné umiestnenie športovej haly ako na školskom dvore základnej školy Pankúchova 4 v MČ Bratislava-Petržalka
Dátum doručenia (doplnenia) Predmet petície Počet podpisov Petíciu vybavil Výsledok vybavenia
16.09.2022 iné umiestnenie športovej haly ako na školskom dvore základnej školy Pankúchova 4 v MČ Bratislava-Petržalka 1607 (1458 v listinnej forme a 151 v elektronickej forme) starosta obce Bratislava-Petržalka petícii sa nevyhovelo zápisnica

 

Petícia za nápravu povrchu komunikácie na ul. Rovniankova
Dátum doručenia (doplnenia) Predmet petície Počet podpisov Petíciu vybavil Výsledok vybavenia
05.08.2022 (12.09.2022) náprava povrchu komunikácie na ul. Rovniankova 36 podpisov starosta obce Bratislava-Petržalka petícii sa vyhovelo zápisnica

 

Petícia za odstránenie nelegálneho, nehygienického, morálku maloletých detí a mládeže narúšajúceho, dlhotrvajúceho a nedôstojného pobytu bezdomovcov pri a pod objektom bývalej pobočky VÚB na Rovniankovej ulici
Dátum doručenia (doplnenia) Predmet petície Počet podpisov Petíciu vybavil Výsledok vybavenia
05.08.2022 (12.09.2022) odstránenie nelegálneho, nehygienického, morálku maloletých detí a mládeže narúšajúceho, dlhotrvajúceho a nedôstojného pobytu bezdomovcov pri a pod objektom bývalej pobočky VÚB na Rovniankovej ulici 34 podpisov starosta obce Bratislava-Petržalka petícii sa vyhovelo zápisnica

 

Petícia „Zachráňme Petržalku!“
Dátum doručenia (doplnenia) Predmet petície Počet podpisov Petíciu vybavil Výsledok vybavenia
4.11.2021 vyjadrenie nesúhlasu so zámerom spoločnosti Petržalka City a.s. 1511 podpisov Referát územného rozvoja a GIS Odpoveď na petíciu

 

Petícia „Proti výstavbe súkromného garážového domu na verejnom parkovisku vo vnútrobloku Vavilovova/Jungmannova“
Dátum doručenia (doplnenia) Predmet petície Počet podpisov Petíciu vybavil Výsledok vybavenia
21.4.2021 Petícia „Proti výstavbe súkromného garážového domu na verejnom parkovisku vo vnútrobloku Vavilovova/Jungmannova“ 923 podpisov Referát územného rozvoja a GIS Odpoveď na petíciu

 

„Petícia proti výstavbe bytového domu Habern Au na Gwerkovej ulici v Bratislave“
Dátum doručenia (doplnenia) Predmet petície Počet podpisov Petíciu vybavil Výsledok vybavenia
15.12.2020 proti výstavbe BD Habern Au na Gwerkovej ul. 2859 podpisov oddelenie územného konania a stavebného poriadku MÚ Oznámenie o vybavení

 

Vylúčenie voľného pohybu psov
Dátum doručenia (doplnenia) Predmet petície Počet podpisov Petíciu vybavil Výsledok vybavenia
26.4.2019 Vylúčenie voľného pohybu psov 36 podpisov Oddelenie životného prostredia Odpoveď na petíciu

 

Malina, s.r.o., predajňa potravín „Malina“, Osuského 3/D – úprava prevádzkovej doby predaja
Dátum doručenia (doplnenia) Predmet petície Počet podpisov Petíciu vybavil Výsledok vybavenia
23.10.2019 Malina, s.r.o., predajňa potravín „Malina“, Osuského 3/D – úprava prevádzkovej doby predaja 12 podpisov Referát predbežnej právnej ochrany a podnikateľskej činnosti Odpoveď na petíciu

 

Petícia za predĺženie otváracích hodín exteriérového sedenia reštaurácie Starohájska piváreň v letných mesiacoch jún, júl, august
Dátum doručenia (doplnenia) Predmet petície Počet podpisov Petíciu vybavil Výsledok vybavenia
7.4.2015 Povolenie prevádzkovej doby sezónneho exteriérového posedenia funkčne súvisiaceho s prevádzkarňou nad rámec všeobecnej prevádzkovej doby Starohájska piváreň, Haanova 52, 851 04 Bratislava v letných mesiacoch jún, júl, august do 22.00 h. 174 podpisov, z toho 98 platných Referát predbežnej právnej ochrany a podnikateľskej činnosti Mestská časť petícii nevyhovela. Prevádzkovateľ Starohájskej pivárne, Haanova 52, 851 04 je povinný sa riadiť prevádzkovou dobou SEP podľa rozhodnutia mestskej časti vydanej pod č.p.: 4863/2015/03-KP zo dňa 15.4.2015.

 

Petícia proti výstavbe Bytového domu Topoľčianska
Dátum doručenia (doplnenia) Predmet petície Počet podpisov Petíciu vybavil Výsledok vybavenia
15.7.2015 Petícia proti výstavbe Bytového domu Topoľčianska – odpoveď Oddelenie územného konania a stavebného poriadku Odpoveď na petíciu

 

Petícia dotknutých obyvateľov a vlastníkov lokality Matador
Dátum doručenia (doplnenia) Predmet petície Počet podpisov Petíciu vybavil Výsledok vybavenia
7.8.2015 Dotknutí obyvatelia a vlastníci lokality Matador vyjadrujú nesúhlas s postupom pri obstarávaní územného plánu zóny a s jeho následným vypracovaním a taktiež voči postupu zamestnancov miestneho úradu, oddelenie územného plánovania. Žiadajú vyhlásiť stavebnú uzáveru. 204 podpisov Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka berie na vedomie Petíciu k obstarávaniu územného plánu zóny Matador (uznesenie č. 124 zo dňa 27.10.2015)

 

Petícia za skrášlenie a skultúrnenie Petržalského korza a Daliborovho nám.
Dátum doručenia (doplnenia) Predmet petície Počet podpisov Petíciu vybavil Výsledok vybavenia
26.8.2015 Petíciou občania žiadajú urýchlene doriešiť skultúrnenie a skrášlenie Petržalského korza a Daliborovho námestia nahradením objektu starého nevyhovujúceho pohostinstva Lipa výstavbou na jeho mieste nadštandardného polyfunkčného domu Lipa zachovávajúceho na náležitej úrovni tradíciu v lokalite obľúbeného pohostinského zariadenia Lipa. 738 podpisov Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka berie na vedomie Petíciu za skrášlenie a skultúrnenie petržalského korza a Daliborovho námestia (uznesenie č. 124 zo dňa 27.10.2015)

 

Petícia proti výstavbe polyfunkčného objektu Lipa
Dátum doručenia (doplnenia) Predmet petície Počet podpisov Petíciu vybavil Výsledok vybavenia
22.9.2015 Občania dotknutí chystanými búracími prácami na objekte Lipa a plánovanou výstavbou polyfunkčného domu na Daliborovom námestí č. 3, parkovacích a odstavných plôch cestných vozidiel k nemu odmietajú tieto búracie práce a výstavbu z dôvodu ohrozenia životného prostredia. 705 podpisov Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka berie na vedomie Petíciu proti búracím prácam a výstavbe polyfunkčného domu Lipa (uznesenie č. 124 zo dňa 27.10.2015)

 

Petícia za parčíky na Šustekovej
Dátum doručenia (doplnenia) Predmet petície Počet podpisov Petíciu vybavil Výsledok vybavenia
20.11.2015 Obyvatelia Šustekovej ulice a blízkeho okolia žiadajú, aby pozemky s parcel č. 5442-5446, 441-448, 428 a 451 boli zaradené medzi lokality určené na vybudovanie parkov a aby boli na ich vybudovanie v budúcoročnom rozpočte MČ Petržalka účelovo určené potrebné prostriedky. 72 podpisov Oddelenie projektového riadenia Odpoveď na petíciu

 

Petícia za výstavbu garážového domu Vavilovova – Petržalka
Dátum doručenia (doplnenia) Predmet petície Počet podpisov Petíciu vybavil Výsledok vybavenia
9.11.2015 Petícia za výstavbu Garážového domu Vavilovova – Petržalka, ktorý vytvorí nové parkovacie možnosti pre široké okolie, zlepší možnosť a komfort parkovania širokej verejnosti, odľahčí okolité parkoviská a zvýši tak životnú úroveň všetkých obyvateľov danej oblasti, ktorým bude každodenne slúžiť. 807 podpisov Oddelenie územného rozvoja a dopravy Mestská časť Bratislava-Petržalka dňa 30.11.2015 vydala stanovisko č. 6329/2015/12-OURaD/Ha104-2, v ktorom za predpokladu rešpektovania pripomienok súhlasí s investičným zámerom „Garážový dom Vavilovova ul.“

 

Petícia obyvateľov bytového domu Budatínska 33-37 k navrhovanej výstavbe kontajnerového stanovišťa na Budatínskej ulici v Bratislave – vyjadrenie
Dátum doručenia (doplnenia) Predmet petície Počet podpisov Petíciu vybavil Výsledok vybavenia
8.6.2016 Petícia obyvateľov BD Budatínska 33-37 k navrhovanej výstavbe KS – vyjadrený nesúhlas s navrhovaným umiestnením a samotnou výstavbou kontajnerového stanovišťa pre obyvateľov susedného BD Budatínska č. 41 na pozemku, parc. č. 2035 v k.ú. Petržalka vedenom v KN ako pozemok na ktorom je postavená inžinierska stavba – parkovisko. 121 podpisov Oddelenie územného rozvoja a dopravy Vyjadrenie k petícii

Príloha č. 1 k vyjadreniu

Príloha č. 2 k vyjadreniu

 

Petícia – vybavenie podľa §5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
Dátum doručenia (doplnenia) Predmet petície Počet podpisov Petíciu vybavil Výsledok vybavenia
14.11.2017 Obyvatelia bytového domu Ševčenkova ul. č. 29, 31 a 33 v Bratislave podali petíciu proti plánovanej výstavbe a prevádzke kryocentra firmou MIKOSTAR spol. s.r.o., v ktorej vyjadrili nesúhlas s osadením stacionárneho zásobníka na tekutý dusík na vonkajšej betónovej ploche pozemok č. 3387 k.ú. Petržalka v blízkosti nebytovej budovy Ševčenkovej 21 v Bratislave. 350 podpisov Oddelenie územného konania a stavebného poriadku Vyjadrenie k petícii

 

Petícia – vybavenie podľa §5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
Dátum doručenia (doplnenia) Predmet petície Počet podpisov Petíciu vybavil Výsledok vybavenia
14.11.2017 Obyvatelia bytového domu Ševčenkova ul. č. 22 v Bratislave podali petíciu proti plánovanej výstavbe a prevádzke kryocentra firmou MIKOSTAR spol. s.r.o., v ktorej vyjadrili nesúhlas s osadením stacionárneho zásobníka na tekutý dusík na vonkajšej betónovej ploche pozemok č. 3387 k.ú. Petržalka v blízkosti nebytovej budovy Ševčenkovej 21 v Bratislave. 19 podpisov Oddelenie územného konania a stavebného poriadku Vyjadrenie k petícii

 

Petícia – vybavenie podľa §5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
Dátum doručenia (doplnenia) Predmet petície Počet podpisov Petíciu vybavil Výsledok vybavenia
14.11.2017 Obyvatelia bytového domu Belinského 15 a 25 a Ševčenkova ul. č. 26 a 28 v Bratislave podali petíciu proti plánovanej výstavbe a prevádzke kryocentra firmou MIKOSTAR spol. s.r.o., v ktorej vyjadrili nesúhlas s osadením stacionárneho zásobníka na tekutý dusík na vonkajšej betónovej ploche pozemok č. 3387 k.ú. Petržalka v blízkosti nebytovej budovy Ševčenkovej 21 v Bratislave. 141 podpisov Oddelenie územného konania a stavebného poriadku Vyjadrenie k petícii

 

Petícia – vybavenie podľa §5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
Dátum doručenia (doplnenia) Predmet petície Počet podpisov Petíciu vybavil Výsledok vybavenia
14.11.2017 Obyvatelia bytového domu Ševčenkova ul. č. 17 a 19 v Bratislave podali petíciu proti plánovanej výstavbe a prevádzke kryocentra firmou MIKOSTAR spol. s.r.o., v ktorej vyjadrili nesúhlas s osadením stacionárneho zásobníka na tekutý dusík na vonkajšej betónovej ploche pozemok č. 3387 k.ú. Petržalka v blízkosti nebytovej budovy Ševčenkovej 21 v Bratislave. 65 podpisov Oddelenie územného konania a stavebného poriadku Vyjadrenie k petícii

 

Petícia – vybavenie podľa §5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
Dátum doručenia (doplnenia) Predmet petície Počet podpisov Petíciu vybavil Výsledok vybavenia
14.11.2017 Obyvatelia bytového domu Ševčenkova ul. č. 13 a 15 v Bratislave podali petíciu proti plánovanej výstavbe a prevádzke kryocentra firmou MIKOSTAR spol. s.r.o., v ktorej vyjadrili nesúhlas s osadením stacionárneho zásobníka na tekutý dusík na vonkajšej betónovej ploche pozemok č. 3387 k.ú. Petržalka v blízkosti nebytovej budovy Ševčenkovej 21 v Bratislave. 58 podpisov Oddelenie územného konania a stavebného poriadku Vyjadrenie k petícii

 

Petícia za zmenu v projekte „Účko-komunitný a oddychový priestor“ bytového domu M.C.Sklodowskej 13-29
Dátum doručenia (doplnenia) Predmet petície Počet podpisov Petíciu vybavil Výsledok vybavenia
09.08.2018 Petícia za zmenu v projekte „Účko-komunitný a oddychový priestor“ bytového domu M.C.Sklodowskej 13-29 schváleného Mestskou časťou Bratislava-Petržalka, UZN č. 491 zo dňa 29.5.2018. 33 podpisov Kancelária prednostu Vyjadrenie k petícii

 

Petícia proti výstavbe na Tematínskej 1 , objekt materskej školy
Dátum doručenia (doplnenia) Predmet petície Počet podpisov Petíciu vybavil Výsledok vybavenia
18.10.2018 Petícia proti výstavbe na Tematínskej 1 , objekt materskej školy. 1665 podpisov Kancelária prednostu Vyjadrenie k petícii

 

Petícia za verejný park a cvičebné prvky v lokalite Šrobárovo námestie – Macharova
Dátum doručenia (doplnenia) Predmet petície Počet podpisov Petíciu vybavil Výsledok vybavenia
14.09.2018 Petícia za verejný park a cvičebné prvky v lokalite Šrobárovo námestie – Macharova. 284 podpisov Kancelária prednostu Vyjadrenie k petícii

 

Petícia proti umiestneniu stavby – Nadstavba objektu služieb – Nobelovo námestie 5, Bratislava
Dátum doručenia (doplnenia) Predmet petície Počet podpisov Petíciu vybavil Výsledok vybavenia
10.10.2018 Petícia proti umiestneniu stavby – Nadstavba objektu služieb – Nobelovo námestie 5, Bratislava. Oddelenie územného konania a stavebného poriadku Vyjadrenie k petícii

 

Petícia proti vybudovaniu ihriska s bránkami na Andrusovovej ulici č. 3 a 5.
Dátum doručenia (doplnenia) Predmet petície Počet podpisov Petíciu vybavil Výsledok vybavenia
Petícia proti vybudovaniu ihriska s bránkami na Andrusovovej ulici č. 3 a 5. 52 Oddelenia projektového riadenia Vyjadrenie k petícii

Poznámka:

Tieto rubriky nie sú určené pre podania v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k nformáciám. Tieto podania zasielajte na e-mailovú adresu: info@petrzalka.sk.

web od 2day