Verejné obstarávanie

Mestská časť Bratislava-Petržalka je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Kontakty na osoby zodpovedné za jednotlivé metódy a postupy verejného obstarávania sú uvedené v oznámeniach a výzvach.

Dôležité odkazy na všetky informácie o verejnom obstarávaní:

 

Profil na stránke Úradu pre verejné obstarávanie
Nájdete tu všetky podlimitné a nadlimitné zákazky, ako aj zákazky s nízkou hodnotou zverejnené vo Vestníku.

Informačný systém Josephine
Je využívaný na zadávanie tovarov, služieb a stavebných prác – nájdete tu všetky zverejnené zákazky, najmä zákazky s nízkou hodnotou.

Elektronický kontraktačný systém (EKS)
Je využívaný na bežne dostupné tovary a služby.

Súhrnné správy
Súhrnná správa na účely zákona o verejnom obstarávaní je povinne zverejňovaný elektronický dokument, ktorý obsahuje informácie o zadanej zákazke – najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.

Zákazky zverejnené na webovej stránke do 30.3.2022

 

 

Verejný obstarávateľ:
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Sídlo: Kutlíkova 17 852 12 Bratislava

Štatutárny zástupca:
Ján Hrčka, starosta
e-mail: starosta@petrzalka.sk
Telefón: + 421-2-68 288 819
Fax: + 421-2-63 823 908

IČO: 603201
DIČ: 2020936643
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK41 5600 0000 0018 0059 9001

web od 2day