Zasadnutia komisií k júnovému zastupiteľstvu

Vážení občania Petržalky na dotačných komisiách miestneho zastupiteľstva v týždni 25.5.2020 – 28.5.2020 sa budú schvaľovať Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Petržalka v zmysle VZN č. 7/2015, v znení VZN č. 7/2017, VZN č. 2/2019 a VZN č.20/2019.

V prípade, že chcete byť pri schvaľovacom procese napíšte e-mail priamo predsedovi komisie.
Dotačné komisie:
Komisia kultúry a mládeže
Komisia sociálna a bytová
Komisia školská
Komisia športu
Komisia životného prostredia a verejného poriadku
V prípade, že vás vyžrebujú, môžete sa komisie zúčastniť.

web od 2day